Бойко О.Д. - Історія України


Название: Історія України: Посібник

Автор: Бойко Олександр Дмитрович
К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 656 с. (2-е изд.)
Серия Альма-матер
ISBN 966-580-122-8
PDF: 3 MB 
Язык: Украинский

Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а передусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і разом з тим науково коректне мислення автора,
розкуте і водночас тактовне слово.
У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі формулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням IX витоків, обумовленості мотивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій доведено до середини 2001 р.
Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.

 

 

Содержание


1. Первiсне суспiльство i першi державнi утворення на територiї України

1.1. Початок формування людської цивiлiзацiї на територiї України
1.2. Скiфо-сарматська доба. Античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я
1.3. Схiднi слов’яни в VI—ХI ст.


2. Київська Русь

2.1. Походження Давньоруської держави
2.2. Виникнення i становлення Давньоруської держави (кiнець IХ — кiнець Х ст.)
2.3. Пiднесення і розквiт Київської Русi (кiнець Х — середина ХI ст.)
2.4. Полiтична роздрiбненiсть Київської Русi (кiнець ХI — середина ХIII ст.)
2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга
2.6. Полiтичний устрiй
2.7. Соцiально-економiчний розвиток
2.8. Етнiчний розвиток
2.9. Хрещення Русi
2.10. Характернi ознаки та особливостi розвитку культури Київської Русi
2.11. Походження і суть нацiонального символу — тризуба


3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русi

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави
3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності


4. Українськi землi у складi Литви і Польщi

4.1. Приєднання українських земель до Великого князiвства Литовського
4.2. Польська експансiя на українськi землi наприкiнцi XIV — в середині XVI ст.
4.3. Люблiнська унiя
4.4. Утворення Кримського ханства і його експансiя на українськi землi
4.5. Соцiально-економiчнi процеси в XIV—XVI ст.
4.6. Церковне життя. Берестейська унiя
4.7. Культура України в XIV—XVI ст.


5. Виникнення українського козацтва

5.1. Феномен козацтва: генезис, характернi ознаки та особливостi
5.2. Запорозька Сiч
5.3. Козацько-селянськi повстання наприкiнцi XVI — на початку XVII ст.
5.4. Козацтво як впливовий чинник мiжнародного життя


6. Українська нацiональна революцiя

6.1. Причини, характер, перiодизацiя революції
6.2. Розгортання нацiонально-визвольної вiйни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)
6.3. Утворення Української гетьманської держави
6.4. Громадянська вiйна і подiл козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)
6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)


7. Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.

7.1. Українська державнiсть наприкiнцi XVII — на початку XVIII ст.
7.2. Колонiальна полiтика Росiйської iмперiї щодо України у XVIII ст.
7.3. Правобережна Україна наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.4. Соцiально-економiчний розвиток наприкiнцi XVII — у XVIII ст.
7.5. Культура України наприкiнцi XVII — у XVIII ст.


8. Україна в першiй половинi ХIХ ст.

8.1. Соцiально-економiчний розвиток українських земель у складi Росiйської iмперiї
8.2. Суспiльнi рухи
8.3. Нацiональне вiдродження в Українi. Кирило-Мефодiївське товариство
8.4. Захiдноукраїнськi землi пiд владою Австрiйської iмперiї


9. Україна в другiй половинi ХIХ ст.

9.1. Модернiзацiйнi процеси в Росiйськiй iмперiї та Україна
9.2. Суспiльнi течiї і рухи другої половини ХIХ ст.
9.3. Соцiально-економiчний розвиток у пореформений перiод
9.4. Українська культура в другiй половинi ХIХ ст.


10. Україна на початку ХХ ст.

10.1. Соцiально-економiчний розвиток на початку ХХ ст.
10.2. Нацiональний рух на початку ХХ ст.
10.3. Україна в період першої росiйської революцiї 1905—1907 рр.
10.4. Україна в роки третьочервневої монархiї (серпень 1907 — липень 1914 р.)
10.5. Захiдноукраїнськi землi в другiй половинi ХIХ — на початку ХХ ст.
10.6. Українськi землi в роки Першої свiтової вiйни
10.7. Поява модернiстської течiї в українськiй культурi на рубежi ХIХ i ХХ ст.


11. Українська нацiонально-демократична революцiя (1917—1920)

11.1. Лютнева революцiя в Росiї та її вплив на Україну
11.2. Проголошення автономiї України
11.3. Проголошення Української Народної Республiки. Вiйна Радянської Росiї проти УНР 325
11.4. Гетьманат П. Скоропадського
11.5. Директорiя УНР
11.6. Захiдноукраїнська Народна Республiка
11.7. Полiтика радянської влади в Українi 1919 р.
11.8. Україна в другiй половинi 1919 — на початку 1920 р.
11.9. Радянсько-польська вiйна та Україна


12. Україна в складi СРСР (1922—1939)

12.1. УСРР на початку 20-х років
12.2. Нова економiчна полiтика
12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежностi
12.4. Індустрiалiзацiя: завдання, труднощi, характернi ознаки, особливостi і наслiдки
12.5. Колективiзацiя сiльського господарства. Голод 1932—1933 рр.
12.6. Культурне будiвництво у 20—30-ті роки
12.7. Полiтика коренiзацiї: українiзацiя i розвиток нацiональних меншин
12.8. Україна i процес формування тоталiтарного режиму в СРСР


13. Захiдно-українськi землi в 20—30-ті роки

13.1. Українськi землi в складi Польщi
13.2. Українськi землi в складi Румунiї
13.3. Українськi землi в складi Чехословаччини


14. Україна в роки Другої свiтової вiйни (1939—1945)

14.1. «Українське питання» в мiжнароднiй полiтицi напередоднi Другої свiтової вiйни. Проголошення автономiї Карпатської України
14.2. Роль «українського питання» в нiмецько-радянському зближеннi. Пакт Молотова—Рiббентропа
14.3. Входження захiдноукраїнських земель до складу СРСР
14.4. Напад Нiмеччини на СРСР. Проголошення Великої Вітчизняної війни
14.5. Мiсце України у планах фашистiв
14.6. Встановлення фашистського окупацiйного режиму
14.7. Радянський партизанський рух на окупованiй територiї України
14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр.
14.9. Визволення України


15. Повоєнна вiдбудова i розвиток України в 1945 — серединi 50-х рокiв

15.1. Повоєннi адмiнiстративно- територiальнi змiни
15.2. Зовнiшньополiтична дiяльнiсть УРСР
15.3. Особливостi процесу вiдбудови народного господарства України
15.4. Рiвень життя і побуту населення
15.5. Радянiзацiя захiдних областей України
15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною
15.7. Масовi репресiї радянського режиму проти населення Захiдної України. Операцiя «Вiсла»
15.8. Культурно-iдеологiчнi процеси в Українi


16. Україна в умовах десталiнiзацiї (1956—1964)

16.1. Суспiльно-полiтичне життя і полiтична боротьба в УРСР
16.2. Соцiально-економiчний розвиток України
16.3. Духовне життя в Українi: основнi тенденцiї і характернi ознаки


17. Україна на порозi кризи: наростання застiйних явищ (1965—1985)

17.1. Соцiально-економiчний розвиток УРСР
17.2. «Стабiлiзацiя» i закритiсть суспiльно-полiтичного життя
17.3. Духовний розвиток суспiльства: iдеологiчний диктат
17.4. Дисидентський рух


18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови
18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України


19. Україна на шляху незалежностi

19.1. Стартовi умови розгортання державотворчого процесу
19.2. Трансформація політичної системи та становлення владних структур у 1991—2004 рр.
19.3. «Помаранчева» революція
19.4. Характерні ознаки та особливості суспільно-політичного життя в 2005—2011 рр.
19.5. Конституцiйний процес
19.6. Формування багатопартiйностi
19.7. На шляху творення нацiональної економiки (1991 — перша половина 1994 р.)
19.8. Реалiзацiя нового соцiально-економiчного реформацiйного курсу і його наслiдки (друга половина 1994 — 2004 р.)
19.9. Соціально-економічний розвиток (2005—2011). Вплив світової економічної кризи на Україну
19.10. Специфiка взаємодiї культури і суспiльства в перехiдний перiод
19.11. Основнi тенденцiї розвитку сучасної української культури
19.12. Характернi ознаки релiгiйного життя
19.13. Роль нацiональної ментальностi в життi суспiльства
19.14. Формування концепцiї зовнiшньополiтичного курсу
19.15. Альтернативнi варiанти геополiтичної орiєнтацiї України
19.16. Захiдний напрям зовнiшньої полiтики
19.17. Україна і СНД

Хронологічна таблиця
Термінологічний словник
Література

Ссылки удалены по просьбе правообладателя