Київ - другий Єрусалим: З історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі

Название: Київ - другий Єрусалим: З історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі / Киев - второй Иерусалим: Из истории политической мысли и идеологии средневековой Руси
Автор: Ричка В.М.
Издательство: НАН України.Ін-т історії України
Год: 2005
pdf 2 МБ
Язык: українська / украинский
Cтраниц: 243

У книзі досліджується проблема рецепції на києво-руському грунті візантійської політичної культури й відтворюються процеси становлення і шляхи розвитку старокиївської ідеології. В роботі виявлено символічне наповнення уявлень давньоруських книжників-історіографів про витоки державності на Русі та набуття її столицею статусу сакрального града. Простежується виникнення у давньоруській суспільно-політичній думці міфологеми Київ — Другий Єрусалим та подальша трансформація її змісту. Видання адресоване історикам та археологам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів й усім киянам, яким не байдужа історія свого міста

В книге исследуется проблема рецепции на киево-русской почве византийской политической культуры и воспроизводятся процессы становления и пути развития старокиевской идеологии. В работе выявлено символическое наполнение представлений древнерусских книжников-историографов об истоках государственности на Руси и приобретения ее столицей статуса сакрального града. Прослеживается возникновение в древнерусской общественно-политической мысли мифологемы Киев - Второй Иерусалим и дальнейшая трансформация ее содержания. Издание адресовано историкам и археологам, преподавателям и студентам высших учебных заведений и всем киевлянам, которым не безразлична история своего города