Леп'явко С. - Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні
Автор : Сергій Леп`явко
Название : Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні
Чернігів: Сіверянська думка, 1996.- 286 с.
ISBN 5-7702-0731-0
PDF, FB2   5,1 MB
Язык : Украинский

Козацькі війни 1591-1596 років належать до найважливіших подій польської доби історії України. Особливе значення вони мали для українського козацтва, оскільки були одним із ключових етапів його розвитку. Адже в ці роки козацтво вперше піднялося на відкриту соціально-станову боротьбу, реально підкорило своїй владі значну частину території України, почало діяти на міжнародній арені як самостійний суб’єкт військово-політичних відносин, вступило у збройний конфлікт з державною владою Речі Посполитої.
Війни кінця XVI ст. відкрили період понад сторічного козацько-польського протистояння, вершиною якого стала Визвольна війна українського народу. їх дослідження дозволяє глибше зрозуміти, чим було козацтво на початку козацької епохи історії України, чому його вузькостанова боротьба, яка розпочалася з дрібних локальних конфліктів, з часом переросла у загальнонародний рух проти польського панування, чому саме козацтво змогло акумулювати в собі енергію цілого народу.
Структура роботи випливає із пропонованої періодизації подій козацьких війн кінця XVI ст. Є всі підстави виділяти три етапи цього великого руху, масштаби якого безперервно зростали, аж до трагічної розв’язки влітку 1596 року. Перший: літо 1591 - кінець 1593 року, період першого великого наступу козацтва на волость. Другий: 1594 - літо 1595 року, період молдавських походів і підпорядкована їм діяльність козаків на волості. І третій: осінь 1595 - червень 1596 року, етап нового наступу козацтва на волость і польсько-козацького воєнного конфлікту. Якщо повернутися до термінології, то, виходячи з об’єктивних критеріїв (розмаху воєнних дій), кожний з цих етапів може бути названий "війною”. Кожному з них присвячені по два розділи монографії, які разом і містять безпосередній виклад подій. Цьому передує розділ, у якому розглянуто тісно пов’язані між собою проблеми становлення козацького стану і причин першого козацького руху. Я здвєршує ровоту розвідка про відображення розглянутих подій в суспільній свідомості та ідеологічній боротьбі.

Зміст

Огляд джерел і літератури
5
І. Генеза козацько-польського конфлікту
27
II. Початок конфронтації (1591-1592)
45
III. Проба військових засобів (1593)
73
IV. Молдавські походи (1594 - літо 1595)
93
V. Поширення впливу на волості (1594 - літо 1595)
131
VI. Опанування волості (осінь 1595 - зима 1596)
161
VII. Каральна кампанія (лютий - червень 1596)
197
VIII. Сліди пам’яті
225
Післямова
239
Примітки
243
Іменний покажчик
272
Географічний покажчик
279
Перелік ілюстрацій і карт
285