link3288 link3289 link3290 link3291 link3292 link3293 link3294 link3295 link3296 link3297 link3298 link3299 link3300 link3301 link3302 link3303 link3304 link3305 link3306 link3307 link3308 link3309 link3310 link3311 link3312 link3313 link3314 link3315 link3316 link3317 link3318 link3319 link3320 link3321 link3322 link3323 link3324 link3325 link3326 link3327 link3328 link3329 link3330 link3331 link3332 link3333 link3334 link3335 link3336 link3337 link3338 link3339 link3340 link3341 link3342 link3343 link3344 link3345 link3346 link3347 link3348 link3349 link3350 link3351 link3352 link3353 link3354 link3355 link3356 link3357 link3358 link3359 link3360 link3361 link3362 link3363 link3364 link3365 link3366 link3367 link3368 link3369 link3370 link3371 link3372 link3373 link3374 link3375 link3376 link3377 link3378 link3379 link3380 link3381 link3382 link3383 link3384 link3385 link3386 link3387 link3388 link3389 link3390 link3391 link3392 link3393 link3394 link3395 link3396 link3397 link3398 link3399 link3400 link3401 link3402 link3403 link3404 link3405 link3406 link3407 link3408 link3409 link3410 link3411 link3412 link3413 link3414 link3415 link3416 link3417 link3418 link3419 link3420 link3421 link3422 link3423 link3424

Слюсаренко А.Г. - Новітня історія України (1900-2000): Підручник


Название: Новітня історія України (1900-2000): Підручник

Автор: Сургай Г.І., Слюсаренко А.Г., Гусєв В.І.
К.: Вища школа, 2000.- 663 с.
pdf  39,4 Мб
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
 
У підручнику висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій, участь України в Першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки. Викладено проблеми, пов`язані з періодом радянсько-більшовицької доби, за якої було сформовано тоталітарно-репресивний режим в Україні, що спричинив терор проти народу, голодомори, війну та повоєнні політичні репресії. Розглянуто період після проголошення та утвердження державної незалежності України. Максимально враховано сучасні наукові погляди, уточнено концептуальні положення, оцінки історичних подій та осіб.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів Може бути корисним усім, хто цікавиться новітньою історією українського народу.

Содержание

Передмова 5
УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (1900—1920 pp.) 9
Розділ 1. ГЕОПОШТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 10
1.1. Географічне положення України на межі ХІХ-ХХ cm 12
1.2. Політичне становище України на межі ХІХ-ХХ cm 14
Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 22
2.1. Розвиток промисловості 23
2.2. Виробнича структура і національний склад робітників 26
2.3. Становище сільського господарства. Столипінська аграрна реформа 30
Розділ 3. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 33
3.1. Українські партії в Австро-Угорщині і участь їх у суспільно-політичному акитпгоі 34
3.2. Створення і діяльність українських партій Наддніпрянщини 46
3.3. Робітничий, селянський і загальнодемократичний рух в Україні 68
Розділ 4. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ 77
4.1. Боротьба українців у Російській імперії за вільний розвиток рідної мови, літератури, культури 78
4.2. Політизація українського національного руху Наддніпрянщини і посилення антиукраїнської політики російського уряду 87
4.3. Український рух в Австро-Угорщині 100
РОЗДІЛ 5. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914—1918рр.) 122
5.1. Причини і характер війни 123
5.2. Ставлення до війни різних класів і політичних партій 126
5.3. Воєнні дії в 1914—1916 pp 131
5.4. Нищення українства в роки війни 134
5.5. Громадський рух у Східній Галичині в 1915 р. 137
5.6. Загострення суспільно-політичних суперечностей в Україні в роки Першої світової війни 142
5.7. Господарська розруха в Україні в роки війни. Наростання революційної кризи 145
5.8. Українська культура і духовне життя 148
5.9. Україна в 1900—1916 pp.: історіографія 155
РОЗДІЛ 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РШЭЛЮЦВ7 170
6.1. Утворення Центральної Ради. Українська Центральна Рада (березень 1917 — квітень 1918 pp.) 171
6.2. Державотворча діяльність Центральної Ради 173
6.3. Проголошення Української Народної Республіки 180
14 грудня 1918 р.) 187
6.5. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами 205
6.6. > Українська Народна Республіка за доби Директорії (грудень 1918 — грудень 1920 pp.) 208
6.7. Причини поразки і уроки Української наиіонально-демократичної револтоиїї 227
6.8. Україна в 1917—1920 pp.: історіографія 230
УКРАЇНА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (1921—1985 pp.) 240
Розділ 7. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ (1921—1939рр.) 244
7.1. Перехід до нової економічної політики 245
7.2. Голод 1921 — 1923 pp 248
7.3. Утворення СРСР 250
7.4. План і ринок в добу непу 253
7.5. Поворот до політики «соціалістичних перетворень 256
7.6. Здійснення колективізації сільського господарства 259
7.7. Голод 1932—1933 pp 263
7.8. Труднощі та успіхи індустріалізації 267
7.9. Українїзаиія 20—30-х років 270
7.10. Масові репресії 273
7.11. Західна Україна у складі Польщі 277
7.12. Українські землі у складі Румунії 285
7.13. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини 288
7.14. Україна в 1921 — 1939 pp.: історіографія 291
РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 298
8.1. Початок Другої світової війни 299
8.2. Діяльність Організації українських наиіоналїстів 304
8.3. Українська РСР у 1939-1941 pp 306
8.4. Початок нїжеиько-радянської війни. Організація оборони країни 309
8.5. Організація відсічі окупантам 311
8.6. ОУН і Німеччина. Фашистський окупаційний режим в Україні 313
8.7. Боротьба радянських партизан 318
8.8. Боротьба Української повстанської армії 321
8.9. Українське суспільство у 1943—1945 pp. 325
8.10. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 pp.): історіографія 329
Розділ 9. УКРАЇНА В РОКИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА КУЛЬТУРИ (1946—1953 pp.) 339
9.1. Зміни у міжнародній обстановці та внутрішньополітичному житті України 340
9.2. Відбудова і подальший розвиток промисловості України 347
9.3. Становище в сільському господарстві у повоєнний період. Голод в Україні 1946—1947 pp 351
9.4. Культурне життя у повоєнні роки 359
9.5. Україна в 1946—1953 pp.: історіографія 367
Розділ 1О. УКРАЇНА В ДОБУ М. ХРУЩОВА 373
10.1. Лібералізація суспільно-політичного життя 373
10.2. Розвиток еконожіки 389
10.3. Шестидесятники. Опозиційний рух 402
10.4. Духовне життя суспільства 406
10.5. Україна в 1955—1964 pp.: історіографія 418
Розділ 11. УКРАЇНА В ПЕРІОД НАРОСТАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (ДРУГА ПОЛОВИНА 60 — ПЕРША ПОЛОВИНА 80-х років) 422
11.1. Наростання кризи в суспільно-політичне жгиттї 423
11.2. Поглиблення соціально-економічної кризи 442
11.3. Культурне життя доби «застою» 456
11.4. Україна в 1965—1985 pp.: історіографія 469
УКРАЇНА в СУЧАСНУ ДОБУ (І985—2ооо pp.) 470
РОЗДІЛ 12. ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 471
12.1. Початок перебудовного процесу 475
12.2. Крах командної еконоліїки 483
12.3. Піднесення національно-визвольного руху 491
12.4. Початок політичної структуризації суспільства 509
12.5. Суверенгзацгя УРСР. Народження незалежної України 517
12.6. Україна в 1985—1991 pp.: історіографія 537
РОЗДІЛ 13. НАЦИОНАЛЬНО –ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 540
13.1. Успіхи і трудногиі державотворення в Україні 541
13.2. Формування політичної системи 550
13.3. Побудова незалежної держави 557
13.4. Конституційний процес 561
13.5. Сучасне політичне життя України 567
13.6. Проблеми реформування економіки 574
13.7. Основні напрялеи етнополїтики. Шляхи духовного відродження народу. Україна і зовнішній світ 592
13.8. Зовнішня політика України 605
13.9. Україна в сучасну добу: історіографія 613
Хронологія української історії XX cm. 615
Бібліографія з історії України XX cm 634
Післямова 653