Слюсаренко А.Г. - Новітня історія України (1900-2000): Підручник


Название: Новітня історія України (1900-2000): Підручник

Автор: Сургай Г.І., Слюсаренко А.Г., Гусєв В.І.
К.: Вища школа, 2000.- 663 с.
pdf  39,4 Мб
Язык: украинский
Качество: сканированные страницы + текстовый слой
 
У підручнику висвітлено питання формування української національної ідеї. Розглянуто утворення національних політичних партій, участь України в Першій світовій війні, українську національно-демократичну революцію та її наслідки. Викладено проблеми, пов`язані з періодом радянсько-більшовицької доби, за якої було сформовано тоталітарно-репресивний режим в Україні, що спричинив терор проти народу, голодомори, війну та повоєнні політичні репресії. Розглянуто період після проголошення та утвердження державної незалежності України. Максимально враховано сучасні наукові погляди, уточнено концептуальні положення, оцінки історичних подій та осіб.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів Може бути корисним усім, хто цікавиться новітньою історією українського народу.

Содержание

Передмова 5
УКРАЇНА В РОКИ ВИЗРІВАННЯ ПЕРЕДУМОВ І ТВОРЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ (1900—1920 pp.) 9
Розділ 1. ГЕОПОШТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 10
1.1. Географічне положення України на межі ХІХ-ХХ cm 12
1.2. Політичне становище України на межі ХІХ-ХХ cm 14
Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 22
2.1. Розвиток промисловості 23
2.2. Виробнича структура і національний склад робітників 26
2.3. Становище сільського господарства. Столипінська аграрна реформа 30
Розділ 3. СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ НА МЕЖІ XIX—XX ст 33
3.1. Українські партії в Австро-Угорщині і участь їх у суспільно-політичному акитпгоі 34
3.2. Створення і діяльність українських партій Наддніпрянщини 46
3.3. Робітничий, селянський і загальнодемократичний рух в Україні 68
Розділ 4. УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ 77
4.1. Боротьба українців у Російській імперії за вільний розвиток рідної мови, літератури, культури 78
4.2. Політизація українського національного руху Наддніпрянщини і посилення антиукраїнської політики російського уряду 87
4.3. Український рух в Австро-Угорщині 100
РОЗДІЛ 5. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1914—1918рр.) 122
5.1. Причини і характер війни 123
5.2. Ставлення до війни різних класів і політичних партій 126
5.3. Воєнні дії в 1914—1916 pp 131
5.4. Нищення українства в роки війни 134
5.5. Громадський рух у Східній Галичині в 1915 р. 137
5.6. Загострення суспільно-політичних суперечностей в Україні в роки Першої світової війни 142
5.7. Господарська розруха в Україні в роки війни. Наростання революційної кризи 145
5.8. Українська культура і духовне життя 148
5.9. Україна в 1900—1916 pp.: історіографія 155
РОЗДІЛ 6. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РШЭЛЮЦВ7 170
6.1. Утворення Центральної Ради. Українська Центральна Рада (березень 1917 — квітень 1918 pp.) 171
6.2. Державотворча діяльність Центральної Ради 173
6.3. Проголошення Української Народної Республіки 180
14 грудня 1918 р.) 187
6.5. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Окупація Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними військами 205
6.6. > Українська Народна Республіка за доби Директорії (грудень 1918 — грудень 1920 pp.) 208
6.7. Причини поразки і уроки Української наиіонально-демократичної револтоиїї 227
6.8. Україна в 1917—1920 pp.: історіографія 230
УКРАЇНА ЗА РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (1921—1985 pp.) 240
Розділ 7. УКРАЇНА МІЖ ДВОМА ВІЙНАМИ (1921—1939рр.) 244
7.1. Перехід до нової економічної політики 245
7.2. Голод 1921 — 1923 pp 248
7.3. Утворення СРСР 250
7.4. План і ринок в добу непу 253
7.5. Поворот до політики «соціалістичних перетворень 256
7.6. Здійснення колективізації сільського господарства 259
7.7. Голод 1932—1933 pp 263
7.8. Труднощі та успіхи індустріалізації 267
7.9. Українїзаиія 20—30-х років 270
7.10. Масові репресії 273
7.11. Західна Україна у складі Польщі 277
7.12. Українські землі у складі Румунії 285
7.13. Закарпаття у складі Чехо-Словаччини 288
7.14. Україна в 1921 — 1939 pp.: історіографія 291
РОЗДІЛ 8. УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 298
8.1. Початок Другої світової війни 299
8.2. Діяльність Організації українських наиіоналїстів 304
8.3. Українська РСР у 1939-1941 pp 306
8.4. Початок нїжеиько-радянської війни. Організація оборони країни 309
8.5. Організація відсічі окупантам 311
8.6. ОУН і Німеччина. Фашистський окупаційний режим в Україні 313
8.7. Боротьба радянських партизан 318
8.8. Боротьба Української повстанської армії 321
8.9. Українське суспільство у 1943—1945 pp. 325
8.10. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 pp.): історіографія 329
Розділ 9. УКРАЇНА В РОКИ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ І ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА КУЛЬТУРИ (1946—1953 pp.) 339
9.1. Зміни у міжнародній обстановці та внутрішньополітичному житті України 340
9.2. Відбудова і подальший розвиток промисловості України 347
9.3. Становище в сільському господарстві у повоєнний період. Голод в Україні 1946—1947 pp 351
9.4. Культурне життя у повоєнні роки 359
9.5. Україна в 1946—1953 pp.: історіографія 367
Розділ 1О. УКРАЇНА В ДОБУ М. ХРУЩОВА 373
10.1. Лібералізація суспільно-політичного життя 373
10.2. Розвиток еконожіки 389
10.3. Шестидесятники. Опозиційний рух 402
10.4. Духовне життя суспільства 406
10.5. Україна в 1955—1964 pp.: історіографія 418
Розділ 11. УКРАЇНА В ПЕРІОД НАРОСТАННЯ СИСТЕМНОЇ КРИЗИ РАДЯНСЬКОГО ЛАДУ (ДРУГА ПОЛОВИНА 60 — ПЕРША ПОЛОВИНА 80-х років) 422
11.1. Наростання кризи в суспільно-політичне жгиттї 423
11.2. Поглиблення соціально-економічної кризи 442
11.3. Культурне життя доби «застою» 456
11.4. Україна в 1965—1985 pp.: історіографія 469
УКРАЇНА в СУЧАСНУ ДОБУ (І985—2ооо pp.) 470
РОЗДІЛ 12. ШЛЯХ УКРАЇНИ ДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ 471
12.1. Початок перебудовного процесу 475
12.2. Крах командної еконоліїки 483
12.3. Піднесення національно-визвольного руху 491
12.4. Початок політичної структуризації суспільства 509
12.5. Суверенгзацгя УРСР. Народження незалежної України 517
12.6. Україна в 1985—1991 pp.: історіографія 537
РОЗДІЛ 13. НАЦИОНАЛЬНО –ДЕРЖАВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 540
13.1. Успіхи і трудногиі державотворення в Україні 541
13.2. Формування політичної системи 550
13.3. Побудова незалежної держави 557
13.4. Конституційний процес 561
13.5. Сучасне політичне життя України 567
13.6. Проблеми реформування економіки 574
13.7. Основні напрялеи етнополїтики. Шляхи духовного відродження народу. Україна і зовнішній світ 592
13.8. Зовнішня політика України 605
13.9. Україна в сучасну добу: історіографія 613
Хронологія української історії XX cm. 615
Бібліографія з історії України XX cm 634
Післямова 653