Стасюк О. - Видавничо-пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 pp.)
Автор : Стасюк Александра
Название : Видавничо пропагандивна діяльність ОУН (1941—1953 pp.)
Львов: Центр исследований освободительного движения, институт украинознавства им. И. Крипякевича,  2006, 384 с.
ISBN: 978-966-8041-41-9
PDF,  6,1 MB  
Язык : Украинский
 
В монографии воссоздана целостная картина издательской деятельности ОУН на украинских землях периода Великой Отечественной войны и послевоенного десятилетия. Исследовано издательскую политику организации, в частности направления издательско-пропагандистской работы, механизмы контроля на идеологическом, интеллектуальном, эстетическом и грамматическом уровнях. Показано схему деятельности пропагандистских структур и подпольных типографий. Проанализирована тематику изданий, освещена эволюция ОУН в сфере идеологии и политики.
Монографія розглядає видавничо-пропагандивну діяльність ОУН-УПА. Авторка свідомо обрала вузький аспект проблеми, адже дослідження саме на цьому рівні дають змогу чіткіше окреслити, а навіть змінити окремі загальні висновки стосовно національно-визвольного руху 40—50-х років. У роботі відтворено цілісну картину видавничої діяльності обох відламів ОУН на українських землях періоду радянсько-німецької війни та повоєнного десятиліття, вказано основні напрями видавничої політики на кожному з етапів боротьби, накреслено схему діяльності пропагандистських структур і підпільних друкарень. Багато місця відводиться з’ясуванню ідейно-політичних засад організації, зокрема простежено основні етапи розвитку її ідеології, вказано на чинники, які стимулювали пошук нових орієнтирів та підштовхнули до демократизації програми, окреслено морально-психологічні аспекти цього процесу.
Також докладно висвітлено міжнародно-політичну стратегію ОУН(б), зокрема її основну складову — концепцію спільної боротьби народів Південно-Східної Європи проти міжнародного імперіалізму, описано зусилля емісарів організації на дипломатичному фронті.
У роботі охарактеризовано тематику підпільних видань в зв’язку зі зміною воєнно-політичної ситуації в Україні та програмно-теоретичних підвалин ОУН. При чому об’єктом аналізу є не лише публіцистика ідейно-політичного спрямування, але й філософські, історичні, політологічні, літературознавчі статті та брошури, мистецькі видання, що їх друкували в підпіллі.
 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ I ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛА 7
 
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ .17
 
2.1. Використання легального видавничого сектору під час радянсько-нацистської війни .18
2.2. Налагодження підпільної видавничої роботи(1941—1944) . 35
2.3. Функціонування видавничих структурповоєнного періоду . 54
 
РОЗДІЛ ІІІ ТЕМАТИКА ПРОПАГАНДИВНИХ ВИДАНЬ . 95
 
3.1. Проблеми становлення та розгортання української національно-визвольної революції 95
3.2. Проблеми боротьби з радянським режимом 124
 
РОЗДІЛ ІV РОЛЬ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ У ВИСВІТЛЕННІ ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ 153
 
4.1. Переосмислення стартових ідейно-політичнихпозицій та формування ідеї боротьби на два фронти проти нацистського і радянсько-більшовицького режимів 153
4.2. Міжнародна стратегія ОУН та перспективи українського визвольного руху 183
 
ВИСНОВКИ . 219
СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ . 226
ДОДАТКИ . 239
 
Додаток «А»
Періодичні видання ОУН .240
Додаток «Б»
Неперіодичні видання ОУН .258
Листівки .258
Книжки та брошури .317
Додаток «В»
Списки публіцистів ОУН .375
Додаток «Г»
Перелік скорочень 379
Додаток «Ґ»
Схеми розташування підпільних друкарень 381
Annotation .382
Аннотация 382