link4521 link4522 link4523 link4524 link4525 link4526 link4527 link4528 link4529 link4530 link4531 link4532 link4533 link4534 link4535 link4536 link4537 link4538 link4539 link4540 link4541 link4542 link4543 link4544 link4545 link4546 link4547 link4548 link4549 link4550 link4551 link4552 link4553 link4554 link4555 link4556 link4557 link4558 link4559 link4560 link4561 link4562 link4563 link4564 link4565 link4566 link4567 link4568 link4569 link4570 link4571 link4572 link4573 link4574 link4575 link4576 link4577 link4578 link4579 link4580 link4581 link4582 link4583 link4584 link4585 link4586 link4587 link4588 link4589 link4590 link4591 link4592 link4593 link4594 link4595 link4596 link4597 link4598 link4599 link4600 link4601 link4602 link4603 link4604 link4605 link4606 link4607 link4608 link4609 link4610 link4611 link4612 link4613 link4614 link4615 link4616 link4617 link4618 link4619 link4620 link4621 link4622 link4623 link4624 link4625 link4626 link4627 link4628 link4629 link4630 link4631 link4632 link4633 link4634 link4635 link4636 link4637 link4638 link4639 link4640 link4641 link4642 link4643 link4644 link4645 link4646 link4647 link4648 link4649 link4650 link4651 link4652 link4653 link4654 link4655 link4656 link4657

Історія України: Документи. Матеріали. Посібник (упор. В.Ю.Король)

Название: Історія України: Документи. Матеріали. Посібник

Составитель: Віктор Юхимович Король 
К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 448 с.
Серия Альма-матер
ІБВМ 966-580-125-2
PDF: 23.55 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы
  
Посібник містить документи і матерали, а також коментарі до них, що висвітлюють події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Багато документів уперше друкується в хрестоматійному виданні.
Призначений для студентів вищих закладів освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Глибоке і всебічне вивчення історії України неможливе без використання документальних джерел. Опанування знаннями з історії своєї Вітчизни починається задовго до школи і триває протягом усього життя. В основі методичного підходу до її вивчення повинно бути не нав’язування догм, а прагнення об’єктивно висвітлювати конкретні факти і події, тенденції розвитку, охоплювати питання, які свого часу заангажована історична наука тлумачила суб’єктивно. Цьому значною мірою повинні сприяти вивчення та аналіз відповідних документів і матеріалів.
У пропонованому виданні вміщено документи і матеріали, що відображають соціально-економічний, політичний, духовний та культурний розвиток України з найдавніших часів до сьогодення. Безпосередня мета їх — поглибити і закріпити почерпнуті з підручників, інших джерел знання, виробити навички самостійного аналізу явищ історії. Особливо допоможуть вони викладачам у розвитку вміння учнів, абітурієнтів, студентів самостійно здобувати знання. Сприятимуть і вдосконаленню проблемно-діалогічного навчального процесу як основної форми сучасного навчання, складовою частиною якого є не тільки проблемне викладення, а й самостійна проблемно-пошукова діяльність учнів і студентів.
Прагнучи залучити якомога більше фактологічно цінних документів чи їх фрагментів, укладач передусім намагався упорядкувати їх за хронологічним принципом, що дає змогу систематизувати знання й уникнути повторів, переобтяжування необов’язковим матеріалом.
Особливістю видання є те, що найбільш вагомі документальні джерела прокоментовано у вступних анотаціях до розділів, а в разі необхідності, окремо подано дані про автора джерела з урахуванням сучасних досягнень історичної науки, про вид і походження документа, місце його опублікування тощо, джерело, з якого він взятий. Наводяться дані й про деяких історичних діячів, щодо яких історична наука протягом тривалого часу висловлювала полярні міркування. Крім того, кожний документ характеризується у невеличкій преамбулі до нього. Тому попри домінуючу хрестоматійність це видання типологічно наближається до посібника.
Під час формування його у полі зору укладача було широке коло документальних, літературних, мемуарних джерел. Багато з них раніше в хрестоматіях не друкувались. Водночас частково використані матеріали, що містилися у попередніх хрестоматійних виданнях (Історія України в документах і матеріалах. — Т. 1—3. — К.: Вид-во АН УРСР, 1939—1941; Хрестоматія з історії Української РСР. З найдавніших часів до кінця 50-х років XIX ст.: Посібник для вчителів / За ред. І.О. Гуржія. — К.: Рад. школа, 1959. — Т. 1; Україна в XX столітті: Збірник документів і матеріалів (1900—1939 рр.) / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, А.О. Буравченков, В.Ю. Король та ін. — К.: ІЗМН, 1997; Хрестоматія з історії Української РСР (7—8 класи) / За ред. Г.Я. Сергієнка. — К.: Рад. школа, 1987 та інші).
Вдумлива робота над пропонованим виданням допоможе вчителям, учням, студентам черпати відомості з першоджерел, що сприятиме розширенню і закріпленню знань з історії України, аналізувати та розпізнавати види історичних джерел, відчути подих минулих епох навіть на досить помітній часовій відстані.

Содержание

ПОДИХ МИНУЛИХ ЕПОХ зберігає документ З 

1 розділ. Давня історія України 5
2 розділ. Київська Русь 15
3 розділ. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі 67
4 розділ. Українські землі у складі Литви, Польщі та інших країн 83
5 розділ. Національно-визвольна війна українського народу (1648—1657) 124
6 розділ. Україна у другій половині XVII — у XVIII ст 141
7 розділ. Україна в XIX ст 188
8 розділ. Україна на початку XX ст. Перша світова війна 218
9 розділ. Українська національно-демократична революція (1917) 244
10 розділ. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920) 273
11 розділ. Україна в 20—30-х роках XX ст 292
12 розділ. Україна у Другій світовій війні (1939-1945) 319
13 розділ. Повоєнна відбудова і розвиток України (1945—1955) 366
14 розділ. Україна в умовах десталінізації (1956-1964) 387
15 розділ. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985) 400
16 розділ. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985—1991) 412
17 розділ. Україна в умовах незалежності 430