Історія України: Документи. Матеріали. Посібник (упор. В.Ю.Король)

Название: Історія України: Документи. Матеріали. Посібник

Составитель: Віктор Юхимович Король 
К.: Видавничий центр «Академія», 2002. — 448 с.
Серия Альма-матер
ІБВМ 966-580-125-2
PDF: 23.55 Мб
Язык: Украинский
Качество: сканированные страницы
  
Посібник містить документи і матерали, а також коментарі до них, що висвітлюють події та явища з історії України від праукраїнських часів до сьогодення. Багато документів уперше друкується в хрестоматійному виданні.
Призначений для студентів вищих закладів освіти, учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій.

Глибоке і всебічне вивчення історії України неможливе без використання документальних джерел. Опанування знаннями з історії своєї Вітчизни починається задовго до школи і триває протягом усього життя. В основі методичного підходу до її вивчення повинно бути не нав’язування догм, а прагнення об’єктивно висвітлювати конкретні факти і події, тенденції розвитку, охоплювати питання, які свого часу заангажована історична наука тлумачила суб’єктивно. Цьому значною мірою повинні сприяти вивчення та аналіз відповідних документів і матеріалів.
У пропонованому виданні вміщено документи і матеріали, що відображають соціально-економічний, політичний, духовний та культурний розвиток України з найдавніших часів до сьогодення. Безпосередня мета їх — поглибити і закріпити почерпнуті з підручників, інших джерел знання, виробити навички самостійного аналізу явищ історії. Особливо допоможуть вони викладачам у розвитку вміння учнів, абітурієнтів, студентів самостійно здобувати знання. Сприятимуть і вдосконаленню проблемно-діалогічного навчального процесу як основної форми сучасного навчання, складовою частиною якого є не тільки проблемне викладення, а й самостійна проблемно-пошукова діяльність учнів і студентів.
Прагнучи залучити якомога більше фактологічно цінних документів чи їх фрагментів, укладач передусім намагався упорядкувати їх за хронологічним принципом, що дає змогу систематизувати знання й уникнути повторів, переобтяжування необов’язковим матеріалом.
Особливістю видання є те, що найбільш вагомі документальні джерела прокоментовано у вступних анотаціях до розділів, а в разі необхідності, окремо подано дані про автора джерела з урахуванням сучасних досягнень історичної науки, про вид і походження документа, місце його опублікування тощо, джерело, з якого він взятий. Наводяться дані й про деяких історичних діячів, щодо яких історична наука протягом тривалого часу висловлювала полярні міркування. Крім того, кожний документ характеризується у невеличкій преамбулі до нього. Тому попри домінуючу хрестоматійність це видання типологічно наближається до посібника.
Під час формування його у полі зору укладача було широке коло документальних, літературних, мемуарних джерел. Багато з них раніше в хрестоматіях не друкувались. Водночас частково використані матеріали, що містилися у попередніх хрестоматійних виданнях (Історія України в документах і матеріалах. — Т. 1—3. — К.: Вид-во АН УРСР, 1939—1941; Хрестоматія з історії Української РСР. З найдавніших часів до кінця 50-х років XIX ст.: Посібник для вчителів / За ред. І.О. Гуржія. — К.: Рад. школа, 1959. — Т. 1; Україна в XX столітті: Збірник документів і матеріалів (1900—1939 рр.) / Упоряд. А.Г. Слюсаренко, А.О. Буравченков, В.Ю. Король та ін. — К.: ІЗМН, 1997; Хрестоматія з історії Української РСР (7—8 класи) / За ред. Г.Я. Сергієнка. — К.: Рад. школа, 1987 та інші).
Вдумлива робота над пропонованим виданням допоможе вчителям, учням, студентам черпати відомості з першоджерел, що сприятиме розширенню і закріпленню знань з історії України, аналізувати та розпізнавати види історичних джерел, відчути подих минулих епох навіть на досить помітній часовій відстані.

Содержание

ПОДИХ МИНУЛИХ ЕПОХ зберігає документ З 

1 розділ. Давня історія України 5
2 розділ. Київська Русь 15
3 розділ. Галицько-Волинська держава — правонаступниця Київської Русі 67
4 розділ. Українські землі у складі Литви, Польщі та інших країн 83
5 розділ. Національно-визвольна війна українського народу (1648—1657) 124
6 розділ. Україна у другій половині XVII — у XVIII ст 141
7 розділ. Україна в XIX ст 188
8 розділ. Україна на початку XX ст. Перша світова війна 218
9 розділ. Українська національно-демократична революція (1917) 244
10 розділ. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920) 273
11 розділ. Україна в 20—30-х роках XX ст 292
12 розділ. Україна у Другій світовій війні (1939-1945) 319
13 розділ. Повоєнна відбудова і розвиток України (1945—1955) 366
14 розділ. Україна в умовах десталінізації (1956-1964) 387
15 розділ. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985) 400
16 розділ. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (1985—1991) 412
17 розділ. Україна в умовах незалежності 430